TANIMLAR

Sunucu: İnternette Kalite Hareketi Discord sunucusunu (https://discord.gg/7XRnw8Y),

Kanallar: Sunucu dahilindeki kanalların tümünü ve her birini,

Kullanıcı: Sunucuya katılan ve Discord Sunucu Ayarları bölümünün Kullanıcı Yönetimi başlığı altındaki Üyeler kısmında listelenen ve/veya bu kısımda arandığında bulunabilen her bir kullanıcıyı,

Kurucu Üye: İnternette Kalite Hareketi projesini hayata geçiren ve Kurucu Üye rolü bulunan her bir Kullanıcıyı,

Yönetici: Sunucuda Discord’un sağladığı yönetici yetkisine sahip her bir Kullanıcıyı,

Yetkili: Yöneticiler tarafından belirlenen ve yetki verilen her bir Kullanıcıyı,

Konuşma: Kullanıcının Kanallara gönderdiği yazılı mesajların tümü ve her biri, gönderdiği bağlantıların tümü ve her biri, gönderdiği dosyaların tümü ve her biri ve Ses Kanallarında yaptığı sesli konuşmaların tümü ve her birini,

İşlem: Kullanıcının, Yöneticiler ve/veya Yetkililer tarafından uyarılması, Discord’un sağladığı “Sustur” veya “Sunucuda Sustur” özelliği dahilinde susturulması, “Sunucuda Sağırlaştır” özelliği dahilinde ses iletiminin bir veya birden fazla Kullanıcıya ulaşmasının önüne geçilmesi, Discord’un sağladığı özellikler kullanılarak bir veya birden fazla kanalda Konuşma yapmasının önüne geçilmesi, “Şuraya Taşı” özelliği dahilinde bir Ses Kanalından başka bir Ses Kanalına taşınması, “Bağlantıyı Kes” özelliği dahilinde Ses Kanalıyla olan bağlantısının kesilmesi, “At” özelliği dahilinde uyarılmaksızın Sunucudan atılması, “Yasakla” özelliği dahilinde uyarılmaksızın Sunucuya girmesinin yasaklanması işlemlerinden birini, her birini veya tümünü,

Kurallar: Sunucu Kurallarını ifade eder.

KURALLAR

Genel Esaslar

1- Kullanıcının Sunucuya herhangi bir yol ile katılması ve Sunucuda bulunmaya devam etmesi Kuralları okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. Kullanıcı bunun bilincinde ve sorumluluğundadır. Kullanıcının, Kuralları okumamış olmasından dolayı doğacak her türlü sonuç işbu Kullanıcının sorumluluğundadır.

Sunucuda bulunmaya devam eden her bir Kullanıcı #kullanım-koşulları ve #duyurular kanallarını kanal bildirimlerini açık tutarak düzenli olarak okumakla ve Sunucu bildirimlerini açık tutarak Sunucuda yapılan değişiklikleri düzenli olarak takip etmekle yükümlüdür ve bu nedenle, hiçbir Kullanıcı yapılan değişiklik veya değişikliklerden haberdar olmadığını iddia edemez. Kullanıcının, Sunucuda bulunmaya devam etmesi yapılan değişiklik veya değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelir.

2- Kullanıcı, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.

3- Yöneticiler veya Yetkililer tarafından yapılan Konuşmalar, Kurucu Üye veya İnternette Kalite Hareketi rolü bulunan Kullanıcı veya Kullanıcılar tarafından özel olarak ve açıkça aksi belirtilmediği sürece İnternette Kalite Hareketi’nin genel görüşünü yansıtmaz. #duyurular ve #beni-oku kanalları dahilinde Kurucu Üye veya İnternette Kalite Hareketi rolü bulunan Kullanıcı veya Kullanıcılar tarafından yapılan Konuşmalar her halükarda İnternette Kalite Hareketi’nin genel görüşünü yansıtır.

4- Sunucunun dili Türkçedir. Yöneticiler veya Yetkililer tarafından ve/veya kanal başlığında özel olarak belirtilmedikçe Kullanıcı, Türkçe dışında bir dilde konuşamaz. Sadece doğrudan veya hemen ardından Türkçe doğru bir çeviri sağlanıyorsa diğer dillerden kısa ve bilinen alıntılara izin verilir. Türkçe harici yalnızca İngilizce kaynaklardan, Türkçe kısa açıklaması yapılmak şartıyla İngilizce haber ve makale paylaşımı yapılabilir. Bu kural dahilinde yapılan Konuşmalar da her halükarda denetime tabidir ve Kurallara aykırı olamaz.

Kullanıcı Davranışları Hakkında Genel Esaslar

5- Yöneticiler ve Yetkililer harici hiçbir Kullanıcı, bir Yönetici veya Yetkilinin sergilemesi beklenecek davranış veya davranışları sergileyemez, kendisini bir Yönetici veya Yetkilinin yerinde konumlandıramaz.

Kullanıcı, kendisi dışında bir kişinin kimliğine bürünemez; rol yapamaz. Kullanıcı adı olarak başta gerçek siyasi ve dinî şahsiyetler, kurum veya kuruluş görevlileri olmak üzere kendisi dışında bir kişinin ismini yazması durumunda, şikayet üzerine veya resen, Yöneticiler ve/veya Yetkililerin değerlendirmesi ile kullanıcının adı gerekli görülürse değiştirilebilir. Kullanıcı, bunların haricinde bir takma isim veya kendi ismini yazabilir. Spor veya eğlence sektöründe faaliyet göstermekte olan veya göstermiş kişi veya kişilerin veyahut ismi kamuya mal olmuş bilim insanlarının ve sanatçıların isimleri Yöneticiler ve/veya Yetkililerin inisiyatifi dahilinde değerlendirilir ve Yöneticiler ve/veya Yetkililer uygun gördükleri isim veya isimlerin kullanımına izin verebilir.

Kullanıcı, resmî olarak yetkisi ve/veya izni olmadıkça hiçbir kurumun, kuruluşun ve/veya kendisi dışında hiçbir kişi veya kişilerin temsilcisi gibi davranamaz; temsilcisi olduğu izlenimini verecek kullanıcı adı ve/veya avatar taşıyamaz.

6- Kullanıcı, Sunucuda bulunan diğer Kullanıcı veya Kullanıcıları Kanallar dahilinde ve/veya özel mesaj yoluyla rahatsız edemez, diğer Kullanıcı veya Kullanıcılara reklam içerikli mesaj gönderemez, diğer Kullanıcı veya Kullanıcılar ile Kuralların lafzına aykırı Konuşmalar yapamaz.

7- Kullanıcı, herhangi bir siyasî görüşün, akımın ve markanın propagandasını ve/veya fanatikliğini yapamaz; bilgi paylaşmak, bilgi almak ve karşılıklı hoşgörü ilkesi çerçevesinde sohbet edebilir.

Kullanıcı, henüz tanımadığı Kullanıcı veya Kullanıcılara karşı aşırı samimi tutumlar sergileyemez. Her halükarda karşılıklı saygı ve hoşgörü ilkesi esastır ve Kullanıcı diğer Kullanıcıları tanıyor olsa bile onlara rahatsızlık veremez.

Kullanıcı, diğer Kullanıcıları özel mesaj göndermeye davet eden Konuşmalar yapamaz.

Kullanıcı, “hanım, hanımefendi, bey, beyefendi, bayan, bay, sayın” gibi unvanları ancak çok istisnai veya özel durumlarda veyahut Yöneticiler ya da Yetkililer tarafından herhangi bir şekilde özel olarak belirtilmiş Kullanıcılara karşı kullanabilir; bunun haricindeki durumlarda Sunucuda bulunan herhangi bir Kullanıcıya hitaben bu unvanları kullanamaz. Sunucuda bulunmayan bir kişiden bahsederken bu unvanları eğer istiyorsa aşırıya kaçmadan kullanabilir.

8- Yöneticiler ve Yetkililer harici hiçbir Kullanıcı, müzik dinlemek için ayrılmış Ses Kanalları haricindeki Ses Kanallarında, Yöneticiler ve/veya Yetkililer Discord’un sağladığı “Sustur” özelliğiyle susturmadıkça ve/veya özel olarak izin vermedikçe, “Sustur” özelliği açık şekilde hiçbir Konuşma yapmadan uzun bir süre bekleyemez.

Müzik dinlemek için ayrılmış Ses Kanalları haricindeki bir Ses Kanalına dahil olan Kullanıcı, Yöneticiler ve/veya Yetkililer özel olarak izin vermedikçe, herhangi bir sesli konuşma yapılmıyorsa dahil olduğu anda, herhangi bir sesli konuşma yapılıyorsa konuşması için uygun olan ilk anda ve her halükarda en fazla 1 dakika içerisinde en az bir defa sesli konuşma yapmak zorundadır.

 9- Yöneticiler ve Yetkililer gerekli görmeleri hâlinde ve/veya düzeni sağlamak amacıyla Kullanıcıyı uyarabilir ve/veya yönlendirebilir. Kullanıcı, işbu uyarıyı ve yönlendirmeyi dikkate almakla ve işbu uyarının ve/veya yönlendirmenin gerektirdiği şekilde davranmakla yükümlüdür. İşbu uyarıyı ve yönlendirmeyi dikkate almayan ve/veya işbu uyarının ve/veya yönlendirmenin gerektirdiği şekilde davranmayan Kullanıcıya, Yöneticiler ve/veya Yetkililer tarafından İşlem uygulanabilir.

Sunucunun işleyişinin aksamaması için Kullanıcı, Yöneticilerin ve Yetkililerin hiçbirini engelleyemez, Yöneticiler ve Yetkililer de hiçbir Kullanıcıyı engelleyemez.

10- Sunucuya katılıp en az üç gün içinde Sunucudan ayrılan ve/veya Sunucuya katılıp bilgi aldıktan sonra Sunucudan ayrılan Kullanıcı kara listeye alınır. İşbu Kullanıcıya, gerekli görülmesi hâlinde ve/veya Sunucuya tekrar katılması hâlinde Yöneticiler ve/veya Yetkililer tarafından İşlem uygulanabilir.

Kullanıcı Hesapları, Kullanıcı Adları, Avatarlar, Konuşmalar ve Kanallar

11- Kullanıcı, Yöneticiler özel olarak izin vermedikçe, Sunucuda birden fazla kullanıcı hesabı ile bulunamaz. Sunucuda birden fazla kullanıcı hesabı ile bulunduğu tespit edilen Kullanıcının her bir hesabı için İşlem uygulanır.

Yeni açılmış kullanıcı hesaplarının tümü veya her biri için İşlem uygulanabilir.

12- Konuşmalar, Kullanıcının taşıdığı kullanıcı adı ve avatar etiğe, hukuka ve Kuralların lafzına uygun olmak zorundadır. Etiğe ve/veya hukuka ve/veya Kuralların lafzına aykırılık durumunda, ortaya çıkan işbu aykırılıktan dolayı yalnızca işbu aykırılığa sebep olan Konuşmayı yapan Kullanıcı sorumludur.

Konuşma, işbu Konuşmayı yapan Kullanıcının görüşlerini yansıtmakta olup işbu Konuşma ile ilgili sorumluluk işbu Kullanıcıya aittir. Her bir Kullanıcı kendi yaptığı Konuşmadan sorumludur, hiçbir Kullanıcı, Yönetici ve Yetkili başkasının yaptığı Konuşmanın içeriğinden dolayı sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, Kanallar dahilinde yapacağı Konuşmalarda karşılıklı saygı ve hoşgörü ilkesini dikkate almakla yükümlüdür. Kanallar dahilinde fanatiklik düzeyinde ve/veya Kullanıcılar arasında kızgınlığa yol açan münakaşalara sebep olacak Konuşmalar yapılamaz.

Konuşmalar, Kullanıcının taşıdığı kullanıcı adı ve/veya avatar; argo, küfür ve/veya hakaret ifadeleri içeremez. Argo, küfür ve hakaret ifadelerinin harflerinden bir veya birkaçını çıkarmak; işbu ifadelere harf, rakam, özel karakter ve/veya boşluk eklemek veya işbu ifadelerin kısaltmalarını kullanmak suretiyle Konuşma yapılamaz, bu şekilde bir kullanıcı adı ve/veya avatar bulundurulamaz.

Konuşmalar, Kullanıcının taşıdığı kullanıcı adı ve/veya avatar; pornografi, müstehcenlik, vahşet, ceset, vücut sıvısı içeremez; intihara teşvik, ırkçılık, kin ve nefret söylemi içeren, toplumun bir kesimini aşağılayan, şiddet yanlısı, çocuk istismarını olumlayan, bağımlılık yapıcı maddelere özendiren içerikleri haiz olamaz ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere Kullanıcıların bir kısmını veya tamamını rahatsız edecek ve huzursuzluk çıkaracak nitelikte olamaz. Konuşmaların, Kullanıcının taşıdığı kullanıcı adının ve/veya avatarın işbu içerikleri haiz olması ve işbu nitelikte olması durumunda Yöneticiler ve/veya Yetkililer inisiyatif alarak işbu Konuşmalara müdahale edebilir ve/veya işbu Konuşmaların bir bölümünü veya tamamını silebilir, Discord’un sağladığı “Kullanıcı Adı Değiştir” özelliğiyle işbu kullanıcı adını değiştirebilir ve/veya işbu Konuşmaları gerçekleştiren, kullanıcı adını taşıyan ve/veya avatara sahip olan Kullanıcıya İşlem uygulayabilir.

Kanallar dahilinde Discord davetiyesi paylaşılamaz, herhangi bir reklam yapılamaz, ilan verilemez. Bu kural izne tabidir, izinler Kurucu Üye rolü bulunan Kullanıcı veya Kullanıcılar tarafından uygun görülmesi durumunda verilir.

Kanallar dahilinde ve özel mesaj yoluyla, çevrim içi oyunlarda adaletsizliğe yol açacak hile (aimbot gibi her çeşit hack), oyun açığı (her türlü bug, glitch vs.) ve benzerleri paylaşılamaz ve bunların nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verilemez.

Kanallar dahilinde ve özel mesaj yoluyla, her ne formda olursa olsun korsan içerik teşviki ve/veya paylaşımı yapılamaz.

Kullanıcı, Kanallar dahilinde ve özel mesaj yoluyla, “spoiler” olarak tabir edilen ve bir filmin, dizinin, animenin, oyunun veya yazılı bir eserin hikayesi hakkında o filmi, anime bölümünü veya dizi bölümünü henüz izlememiş, oyunu henüz oynamamış veya yazılı eseri / yazılı eser bölümünü henüz okumamış olanların keyfini kaçıracak bilgi veya bilgiler içeren her bir mesajın başına ve sonuna, mesajı göndermeden önce || işareti koyarak, göndereceği her bir dosya için “Mark as spoiler” (spoiler olarak işaretle) seçeneğini işaretleyerek Discord’un sağladığı “spoiler” özelliğini kullanmalıdır; “spoiler” içerikli her bir mesajdan önce veya sonra mesajın hangi eser hakkında olduğunu mutlaka belirtmelidir. Kullanıcı, Ses Kanalları dahilinde, Ses Kanalında bulunan Kullanıcıların tümünün iznini almadıkça “spoiler” içerikli Konuşma yapamaz.

Kullanıcılar arası yapılan özel mesajlaşmalar, bu mesajlaşmalardaki tüm tarafların rızası olmadıkça Kanallar dahilinde ifşa edilemez. Bu mesajlaşmalar Kurallara aykırılık teşkil ediyorsa Yöneticiler ve Yetkililer ile paylaşılabilir, Sunucudaki her Kullanıcı bunun bilincinde ve sorumluluğundadır.

Bir mesaja çok sayıda tepki eklemek Sunucu işleyişinde herhangi bir aksaklığa yahut görüntü kirliliğine yol açabilir veya Kullanıcılar, Yöneticiler yahut Yetkililer bu eylemi saygı ve hoşgörü ilkesini ihlal olarak değerlendirebilir ve İşleme tabi olabilir. Birden fazla mesaja kısa zaman içinde tepki eklemek de aynı şekilde yorumlanabilir ve İşleme tabi olabilir. Mesajlara alakasız tepki veya tepkiler eklemek, bu yolla kişi veya kişilerin rencide olma olasılığını ortaya çıkarmak veya buna yol açmak, Sunucu işleyişinde herhangi bir aksaklığa yol açmak veya tepki eklenerek kullanılan bir yetkiyi kötüye kullanmak da İşleme tabi olabilir. Belirtilen bu tepki ekleme eylemlerinden birini veya birkaçını gerçekleştiren Kullanıcıya duruma göre İşlem uygulanabilir.

Kullanıcının Discord özel durumu da kullanıcı adları, avatarlar ve konuşmalar için bu Kurallarla belirlenen değerlendirmelerle ve hükümlerle aynı değerlendirmelere ve hükümlere tabidir. Kurallara aykırılık teşkil eden Discord özel durumu için Kullanıcıya İşlem uygulanabilir.

13- Kullanıcı, yazacağı mesajı, işbu mesajın konusuyla bağdaşan kanala yazmakla yükümlüdür. Kanallar, isimlerinin çağrıştırdığı içeriği ve/veya kanal başlığı altında yapılan tanımı haizdir. Yöneticiler, kanal isimlerini, başlıklarını ve tanımlarını, gerekli görmeleri hâlinde herhangi bir anda değiştirebilir. Yazıldığı kanalla bağdaşmayan mesaj veya mesajlar Yöneticiler veya Yetkililer tarafından uyarılmaksızın silinebilir.

14- Kullanıcının taşıdığı kullanıcı adında etiketlenmesini zorlaştıran ve/veya görüntü kirliliğine sebep olan özel karakterler ve emojiler bulunamaz, kullanıcı adı 40 karakterden uzun olamaz. Her halükarda Türk alfabesinde bulunan harfler ve Türkçede kullanılan karakterler önceliklidir. Gerekli görülmesi hâlinde ve/veya düzeni sağlamak amacıyla Kullanıcının taşıdığı kullanıcı adı, Discord’un sağladığı “Kullanıcı Adı Değiştir” özelliğiyle Yöneticiler veya Yetkililer tarafından değiştirilebilir.

Yöneticilerin ve Yetkililerin Yetkileri

15- Yöneticiler, bu Kuralların her bir si için İşlem uygulama, mesaj silme ve/veya kayıt tutma hakkına ve yetkisine sahiptir. Yetkililer, Yöneticilerin belirlediği kısıtlamalar dahilinde bu Kuralların her bir si için İşlem uygulama, mesaj silme ve/veya kayıt tutma hakkına ve yetkisine sahiptir.

16- Yöneticiler ve/veya Yetkililer, Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen Kullanıcıya İşlem uygulayabilir. Discord’a üye olan herhangi bir kişinin Sunucuya girmesinin yasaklanması için Sunucuda hâlihazırda bulunması veya Sunucuya daha önceden girmiş olması koşulu aranmaz. Eğer Discord’a üye olan herhangi bir kişinin Discord üzerinde Kuralların lafzına aykırı faaliyet veya faaliyetlerde bulunduğu tespit edilirse Yöneticiler tarafından işbu kişinin Sunucuya girmesi yasaklanabilir.

Yöneticiler ve/veya Yetkililer, gerekli görmeleri hâlinde herhangi bir kişi için, işbu kişinin Konuşma yapmasını engelleyen kısıtlamaları kaldırabilir. Yöneticiler, gerekli görmeleri hâlinde herhangi bir kişi için, işbu kişinin Sunucuya giriş yasağını kaldırabilir.

17- Kanallara yazılan her bir mesaj veya mesajlar, gönderilen dosya veya dosyalar gerekli görülmesi hâlinde uyarılmaksızın Yöneticiler veya Yetkililer tarafından silinebilir. Ses Kanalları dahilinde gerekli görülmesi hâlinde ve/veya düzeni sağlamak amacıyla bir veya birden fazla Kullanıcı, Discord’un sağladığı “Sustur” veya “Sunucuda Sustur” özelliği dahilinde susturulabilir ve/veya “Sunucuda Sağırlaştır” özelliği dahilinde ses iletiminin bir veya birden fazla Kullanıcıya ulaşmasının önüne geçilebilir.

Kanallara yazılan her bir mesaj veya mesajlar, gönderilen dosya veya dosyalar gerekli görülmesi hâlinde uyarılmaksızın Yöneticiler veya Yetkililer tarafından yönetim ve moderasyon amacıyla kayıt altına alınabilir ve bu kayıtlar Yöneticiler veya Yetkililer tarafından herhangi bir şekilde paylaşılabilir ve/veya yayımlanabilir. Ses Kanalları dahilinde yapılan sesli Konuşmalar gerekli görülmesi hâlinde ve/veya düzeni sağlamak amacıyla uyarılmaksızın Yöneticiler veya Yetkililer tarafından kayıt altına alınabilir. Kullanıcı, bunun bilincinde ve sorumluluğundadır.

Yöneticiler ve Yetkililer haricindeki Kullanıcılar sesli Konuşmaların kaydını istisnai hâller dışında alamaz. İşbu istisnai hâller şunlardır: a) Yöneticilerin, belirli bir tarih ve saatte yapılan veya yapılacak olan bir sesli Konuşma için Kullanıcıya açıkça izin vermiş olması ve izin verilen işbu Kullanıcının, kayıt almaya başlamadan önce kendisinin kayıt aldığını sesli Konuşma sırasında açıkça belirtmesi şartıyla, b) Kurallara aykırı bir sesli Konuşmanın yapıldığı esnada, işbu Konuşmanın bu şekilde devam edeceğine dair kuvvetli şüphenin bulunması şartıyla ve Yöneticilere veya Yetkililere teslim etmek üzere, Kullanıcı kayıt alabilir.

18- Yöneticiler ve Yetkililer, bu Kuralların 8’inci sinde belirtilen zorunluluklardan muaftır; gerekli görmeleri hâlinde ve/veya düzeni sağlamak amacıyla herhangi bir anda herhangi bir Ses Kanalına dahil olabilirler, hiçbir Konuşma yapmadan ve/veya “Sustur” özelliği açık şekilde diledikleri süre boyunca bekleyebilirler.

19- Sunucuda verilen rol veya roller, işbu rol veya rolleri haiz Kullanıcının, son Konuşma tarihinden itibaren özel bir mazereti olmaksızın uzun bir süre boyunca hiçbir Konuşma yapmaması ve/veya rol isminin çağrıştırdığı gereklilikleri karşılamaması hâlinde Kurucu Üyeler tarafından geri alınabilir. İşbu Kullanıcının tekrar katılım sağlaması ve/veya rol isminin çağrıştırdığı gereklilikleri karşılaması hâlinde işbu rol veya rollerin geri verilmesi Kurucu Üyelerin takdirindedir. Her halükarda Yöneticiler, Kullanıcıya herhangi bir rol ekleme ve Kullanıcıdan herhangi bir rolü geri alma hakkını saklı tutar.

20- Yöneticiler veya Yetkililer gerekli görmeleri hâlinde ve/veya düzeni sağlamak amacıyla Kullanıcıya soru sorabilir, Kullanıcının, belirtilen bir Ses Kanalında sesli Konuşma yapmasını talep edebilir. Kullanıcı, işbu soruyu yanıtlamakla ve/veya sesli Konuşmayı yapmakla yükümlüdür. Makul bir süre içinde yanıt vermeyen Kullanıcıya, Yöneticiler ve/veya Yetkililer tarafından İşlem uygulanabilir.

21- Kurallarda uygulanabilir bir hüküm yoksa, Yöneticiler ve Yetkililer, kurallarla belirlenmeyen, halkın kendiliğinden uyduğu geleneklere ve/veya internet geleneklerine göre karar verir.

22- Yöneticiler; Tanımları, Kuralları, Kanalları, rolleri, izinleri ve yetkileri değiştirme, kaldırma ve/veya bunlara yenisini ekleme hakkını saklı tutar.

2.568 Görüntülenme